Starkt resultat för VR Group – staten får dividend på 100 miljoner euro

26.02.2015 16:22 Pressmeddelanden
  • Koncernens jämförbara omsättning sjönk med 2,3 procent
  • Koncernens rörelsevinst var 90,4 (70,6) miljoner euro
  • VR-koncernens styrelse föreslår en dividend på 100 miljoner euro till staten
  • Den förändrade marknadssituationen syns i persontrafikens omsättning och resultat
  • VR Transpoints rörelsevinst och marknadsandel ökade
  • VR Track förbättrade sin lönsamhet märkbart

– VR-koncernen uppvisade ett starkt resultat för år 2014 trots det utmanande ekonomiska läget. Trots att omsättningen sjönk kunde man förbättra lönsamheten genom att förbättra kostnadseffektiviteten, berättar VD Mikael Aro.

– I det rådande ekonomiska läget och den hårdnande konkurrensen är det mycket utmanande att öka omsättningen. Situationen för VR Transpoint verkar särskilt svagt i början av året och vi har redan påbörjat åtgärder för att rätta till situationen. Jag förväntar mig att vårt rörelseresultat kommer att sjunka i år, konstaterar VD Mikael Aro.

Året 2014 var inom VR Group ett år för stora investeringar och en effektivering av verksamheten. Finansieringen av investeringarna förutsätter ett tillräckligt resultat inom affärsverksamheten och en bättre effektivitet inom hela koncernen. Närtrafiken blev en egen resultatenhet inom passagerartrafiken. Finrail Oy som erbjuder tjänster för tågtrafiken inom styrning, passagerarinformation och planering avskildes från VR-koncernen och blev ett självständigt statsbolag fr.o.m. 1.1.2015.

De omfattande åtgärder för att förbättra lönsamheten som meddelades i maj 2013 medförde en effektiveringseffekt på 16 miljoner euro fram till slutet av 2014. Personalen inom järnvägsverksamheten beräknas minska permanent med 10 procent. Detta uppnås genom att effektivera arbetet och dra nytta av den stora mängden kommande pensioneringar. Inom några år pensioneras 1 700 personer från koncernen och istället för dem rekryteras ca tusen nya anställda. Under året arbetade i genomsnitt 9 689 personer inom VR Group (10 234 personer år 2013).

Bra ekonomiskt resultat

VR-koncernens jämförbara omsättning sjönk sedan fjolåret, medan affärsverksamhetens resultat förbättrades. VR Transpoint och VR Track förbättrade sina rörelsevinster och passagerartrafiken uppnådde fjolårets nivå.

Koncernens omsättning år 2014 var 1 367,2 miljoner euro (1 421,2 milj. € år 2013). Försäljningen av Corenet Oy i november 2013 medför en sämre jämförbarhet med fjolåret. Den jämförbara omsättningen sjönk med 2,3 procent från år 2013.

Koncernens rörelsevinst var 90,4 (70,6) miljoner euro och redovisningsperiodens vinst 67,6 (65,3) miljoner euro. I redovisningsperiodens rörelsevinst ingår försäljningsvinst av egendom vars inverkan på rörelsevinsten var 23,9 (19,0) miljoner euro. Rörelsevinsten från vilken engångsföreteelser tagits bort förbättrades främst på grund av effektivitetsåtgärderna.

För år 2014 föreslår VR Groups styrelse en dividend på 100 miljoner euro. För år 2013 betalade koncernen 30 miljoner euro i dividender. VR Group är ett till 100 procent statligt ägt bolag.

Passagerarmängderna sjönk inom fjärrtågtrafiken

Passagerartrafikens omsättning var lägre än fjolåret. Utvecklingen påverkades av det allmänna ekonomiska läget, en lägre sysselsättning och en ökad konkurrens inom fjärrtrafiken. Ännu under början av året fortsatte Rysslandstrafiken att öka kraftigt, men sedan våren började Allegros passagerarmängder sjunka betydligt efter rubelns försvagning.

Omsättningen för hela året var 566,3 (568,0) miljoner euro. Omsättningen sjönk under året med 0,3 procent vilken består av en minskning inom tågtrafikens omsättning på 3,4 procent samt en ökning inom busstrafiken på 20,1 procent. Ökningen inom busstrafiken återspeglar framgången i närtrafikens anbudsförfaranden i huvudstadsregionen. Passagerartrafikens rörelsevinst var 32,8 (33,2) miljoner euro.

Inom passagerartrafiken gjordes under år 2014 103,9 miljoner resor vilket var 5,6 procent fler än under året innan. Antalet tågresor sjönk märkbart: inom fjärrtrafiken gjordes 12,9 (13,6) miljoner resor och inom närtrafiken 55,4 (55,8) miljoner resor. Inom biltrafiken gjordes 35,6 miljoner resor vilket var 22,5 procent fler än under året innan.

Järnvägslogistikens marknadsandel fortsatte öka

VR Transpoints omsättning var 435,3 (441,9) miljoner euro och sjönk med 1,5 procent jämfört med år 2013. VR Transpoints rörelsevinst var 24,9 (13,0) miljoner euro.

Det totala antalet transporter hölls på fjolårets nivå och uppgick till 42,2 miljoner ton. Järnvägslogistikens totalvolym uppgick till 37,0 miljoner ton och ökade med 1,8 procent från året innan. Mängden inrikes trafik förblev nästan oförändrad, men trafiken österut ökade med ca 4,7 procent. År 2013 växte järnvägslogistikens marknadsandel till 28,2 procent och ökningen av totalvolymen innebär att marknadsandelen fortsatt öka år 2014.

Järnvägslogistikens omsättning ökade med 0,8 procent, men biltrafikens omsättning minskade med 8,3 procent jämfört med föregående år.

VR Track förbättrade sin lönsamhet

VR Tracks omsättning var 314,0 (340,3) miljoner euro och sjönk med 7,7 procent jämfört med år 2013. Omsättningen sjönk särskilt inom byggverksamheten. Detta berodde främst på den finska statens minskade finansiering för banhållning samt en ökad konkurrens. Sverige-verksamheten fortsatte att växa.

VR Tracks rörelsevinst var 17,3 (8,3) miljoner euro. Lönsamheten förbättrades inom nästan all affärsverksamhet. Maskinaffärsverksamheten avskildes till en självständig affärsverksamhet i början av år 2014.

Investeringar

Koncernens investeringar år 2014 uppgick totalt till 169,0 (185,2) miljoner euro. Av de totala investeringarna var leasingavtalens andel 48,7 miljoner euro. Mest investerade man i tåg, totalt 102,9 (84,0) miljoner euro. IT-investeringar uppgick till 21,2(14,3) miljoner euro och 15,4 (55,7) miljoner euro investerades i fastighetsreparationer. Koncernens finansiella ställning förblev stark hela redovisningsperioden.

Koncernens finansiella ställning är fortsättningsvis stark. Dividendutdelningen och finansieringen av kommande materielinvesteringar kommer under de kommande åren att minska på kassatillgångarna. Koncernens soliditet var 71,6 procent i slutet av året och 82,5 procent utan långsiktiga leasingåtaganden.  Soliditeten förväntas också minska. 

Bokslutet och koncernens årsrapport publiceras på VR Groups webbplats under mars.

Related to: VR Group

Nyhetsarkiv